Công bố Thủ tục hành chính

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(01/08/2019)

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận(29/07/2019)

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(12/07/2019)

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện(01/08/2019)

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện

V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã(13/02/2019)


Ngày 13 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

V/v công bó Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(12/12/2017)


Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2352/QĐ-UBND về việc công bó Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận(09/10/2017)


Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1931/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.

V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận(29/03/2017)


Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc  công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và cấp xã(09/08/2018)


Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trên lĩnh vực giài quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã(23/05/2018)


Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trên lĩnh vực giài quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.

V/v công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tổ chức nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(15/05/2017)


Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 897/QĐ-UBND về việc  công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tổ chức nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và cấp xã(21/08/2018)


Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và cấp xã tỉnh Ninh Thuận.

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và cấp xã(12/07/2018)


Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện(05/04/2019)


Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện(03/05/2018)


Ngày 03 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện

V/v công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện(06/12/2017)


Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2320/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện.

V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giá và công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện(07/09/2017)


Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giá và công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn; thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đấu thầu, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu thuộc chức năng quản lý của cấp huyện, xã(05/12/2018)


Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2066/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn; thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đấu thầu, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư; thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Thuận.

V/v công bố thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện(18/04/2017)


Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 660/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã(23/12/2016)


Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3196/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.