Các cơ quan ngành dọc 
01/01/2016 
 

+ Kho bạc

+ Toà án

+ Viện kiểm sát

+ Thi hành án

+ Hạt kiểm lâm

+ Bảo hiểm xã hội

+ Trung tâm y tế

+ Trạm thú y

+ Trạm bảo vệ thực vật

+ Trạm thuỷ nông

+ Trung tâm dân số kế hoạch hoá