Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Bổ sung tài liệu phục vụ cho việc đánh giá công tác PCTN năm 2018 của Thanh tra Chính phủ 
05/06/2019 
 

Bổ sung tài liệu chứng minh để phục vụ cho việc đánh giá công tác PCTN năm 2018 của Thanh tra Chính phủ, gồm:  Báo cáo số liệu quyết toán năm 2017 các đơn vị dự toán; Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán; Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng cho các đơn vị trên địa bàn huyện (đợt 2)

Tài liệu kèm theo: VB CM Tài chính0001.pdf