Cải cách hành chính NP
Cải cách hành chính NP
Báo cáo kiểm tra CCHC năm 2018 
21/05/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. Tổ kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch số 36/KH-TKT ngày 12/4/2018 và tiến hành kiểm tra tại 04 xã (gồm: UBND xã Phước Hữu, Phước Thái, Phước Hải, thị trấn Phước Dân) và 03 cơ quan, đơn vị (gồm: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Tư pháp và Phòng Nội vụ). Các đơn vị còn lại gửi báo cáo về Phòng Nội vụ theo quy định. Thời kỳ kiểm tra 3 tháng đầu năm 2018.

Qua kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong 3 tháng đầu năm 2018, nhìn chung hầu hết các địa phương, đơn vị đã có chuyển biến tích cực, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể: Các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính, thủ tục hành chính đều được ban hành kịp thời. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa hiện đại” được triển khai tốt như bố trí đội ngũ công chức, viên chức có trình độ, năng lực đảm nhận; niêm yết công khai các thủ tục hành chính; thực hiện các giao dịch về thủ tục hành chính cơ bản được người dân và doanh nghiệp hài lòng. Hầu hết hồ sơ tại bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông” “một cửa hiện đại” đều được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn; quan tâm thực hiện lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính; xã Phước Hữu quán triệt triển khai văn bản và công việc đến cán bộ, công chức xã, thôn vào đầu buổi sáng thứ hai đầu tuần. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng các chỉ số Par Index, PCI, PAPI và SIPAS và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

                                                                                         Nại Thị Minh Châu


Nội dung đính kèm: BC KIEM TRA CCHC (1).pdf