Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
30/08/2019 
 
Ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 383/BC-UBND về việc đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

File kèm: BC 383(30.08.2019_14h41p13)_signed.pdf