Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 
04/04/2019 
 
Thực hiện Kế hoạch số 664/KH-UBND ngày 25/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Ngày 04/4/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã tổng hợp Báo cáo số 146/BC-UBND về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Tệp đính kèm: Bao cao so 146.rar

Các tài liệu liên quan:CAC BAO CAO NAM 2018.rar;CAC KET LUAN THANH TRA NAM 2018.rar;Kế Hoạch PCTN và Tuyên truyền.rar;KL Thanh tra Phuoc Hau.rar;Linh vuc Tai chinh.rar;CAC VB LIEN QUAN CHUYEN DOI VI TRI CONG TAC.pdf;DA - 1642 (sap nhap TTVH va TT huyen).pdf;DA - 1748 (chuyen doi dan toc, y te ve VPUB).pdf;/QUY CHE Uy ban ND huyen.PDF;TB LICH TIEP CONG DAN NAM 2018.pdf