Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019 
17/07/2019 
 
Ngày 15/7/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 316/BC-UBND về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019

Tải file: BC 316.pdf