Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Báo cáo công khai tình hình thực hện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2020 
15/04/2020 
 
UBND huyện ban hành Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 15/4/2020 về Báo cáo công khai tình hình thực hện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2020

Tải file: BC 157.pdf