Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý IV năm 2019 
10/01/2020 
 
Ngày 10/01/2020 UBND huyện ban hành Báo cáo số 13/BC-UBND về việc Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý IV năm 2019

Tải file: BC 13.pdf