Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Báo cáo công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện năm 2019 
07/08/2019 
 

Tải file: BC 511.pdf