Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo công khai, minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng 
10/06/2020 
 
Thực hiện Công văn số 1914/UBND-TCDNC ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai, minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng trên 19 lĩnh vực của năm 2019. (Đính kèm các file).

Tệp đính kèm:BC cong khai minh bach PCTN.pdf;Ket luan thanh tra.rar; Quyet dinh khieu nai.rar;Linh vuc dat dai.rar;Linh vuc Giao duc.rar;Linh vuc kinh te.rar;Linh vuc Tai chinh Ke hoach.rar;Trung Tâm VHTT-TT.rar;Bao cao dau thau qua mang.pdf