Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơ kết Phương án nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại xã Phước Hải 
16/05/2019 
 

Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội năm 2019 tại xã Phước Hải.

Thanh thần dự họp: đồng chí Nguyễn Thế Hoàn–Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện; lãnh đạo các hội, đoàn thể nhận uỷ thác cho vay của huyện; các ban ngành, đoàn thể xã Phước Hải và các Tổ tiết kiệm vay vốn trên địa bàn xã.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với xã Phước Hải triển khai thực hiện Phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội đạt những kết quả bước đầu. Đến nay đã giải ngân các món vay đạt 99% kế hoạch, nâng tổng dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn xã lên hơn 51 tỷ đồng. Tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt 93%, thu lãi đạt trên 99% kế hoạch 9t trên 98n đạt 112% kế hoạch,  kế hoạch, hối hợp với xã Phước Hải triển khia thực hiện nh sách xã hội n quachúc và tỷ lệ hộ nộp lãi đạt trên 93% so với tổng số hộ vay. Toàn xã có 46 Tổ tiết kiệm vay vốn được xếp loại hoạt động tốt...

Tuy nhiên, một số hộ vay còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không chấp hành việc trả lãi và gửi tiết kiệm hàng tháng, dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn tăng 74 triệu đồng; toàn xã còn 08 Tổ tiết kiệm vay vốn hoạt động trung bình và yếu chưa được củng cố kịp thời...

Trong thời gian tới, Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với xã Phước Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước để nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội, đoàn thể nhận uỷ thác cho vay và các Tổ tiết kiệm vay vốn ở cơ sở. Tổ chức giải ngân các món vay đạt 100% kế hoạch năm và hướng dẫn các hộ sử dụng vốn vay đúng múc đích để phát triển kinh tế gia đình. Vận động hộ vay tham gia gửi tiết kiệm, trả nợ đến hạn và trả lãi đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý một số hộ vay có điều kiện trả nợ để giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống còn dưới 0,6%... nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp các hộ vay vươn lên làm ăn thoát nghèo bền vững và xây dụng xã Phước Hải đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019./.

Huy Hoàng