Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020 
13/07/2020 
 
Ngày 13/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 360/BC-UBND về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020

Tải file: BC 360.pdf