Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Báo cáo công khai tình hình thực hện dự toán ngân sách huyện Quý III năm 2020. 
14/10/2020 
 
Ngày 14/10/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 564/BC-UBND về việc công khai tình hình thực hện dự toán ngân sách huyện Quý III năm 2020.

Tải file: BC 564-14.pdf