Thông báo - Giấy mời KBNN
Thông báo - Giấy mời KBNN
thực hiện gửi hồ sơ, chứng từ giao dịch chi NSNN qua KBNN 
25/11/2019 
 

Công văn 3994/KBNT-KSC ngày 25/11/2019 về thực hiện gửi hồ sơ, chứng từ giao dịch chi NSNN qua KBNN thời điểm cuối năm

 Công văn 549/KBNT-KSCngày 09  tháng 11 năm 2018 thực hiện gửi hồ sơ, chứng từ   chi thường xuyên NSNN qua KBNN