Nghiệp vụ Kho bạc
Nghiệp vụ Kho bạc
Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong hệ thống KBNN 
10/03/2016 
 
Công văn số 743/KBNN-THP ngày 02/3/2016 hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong hệ thống KBNN.

Tải Công văn