Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Xây dựng Đảng, nhìn từ sinh hoạt Chi bộ định kỳ 
09/07/2020 
 

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức hoạt động quan trọng, đồng thời là nguyên tắc tổ chức và biện pháp có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Từ nhận thức này, Chi bộ 7 Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thuận Bắc luôn đổi mới nội dung và hình thức trong sinh hoạt chi bộ, coi sinh hoạt chi bộ là vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.


Chi bộ 7 KBNN Thuận Bắc sinh hoạt định kỳ tháng 7

Từ nhận thức đến hành động

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, Chi bộ 7 KBNN Thuận Bắc đã bám sát các văn bản như: Hướng dẫn số 12-HD/BTCTƯ ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương  hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 38-QĐ/TU ngày 08/4/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận quy định về đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận hướng dẫn sinh hoạt chi bộ và một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó qua các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đã tổ chức khảo sát việc thực hiện các nghị quyết của Chi bộ, kiểm điểm, đánh giá các đảng viên, chỉ ra những tồn tại, yếu kém và đề ra phương hướng khắc phục để tiếp tục tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
          Chuẩn bị nội dung sinh hoạt

Chi bộ phân công đảng viên chuẩn bị đầy đủ nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đủ theo Hướng dẫn số 0202-HD/BTCTU 10/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận; xác định nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mang tính cấp bách trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thông báo thời gian địa điểm, gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận sát với vấn đề trọng tâm của cơ quan. Phương pháp điều hành của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả; lựa chọn những nội dung thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương sát với tình hình và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ để phổ biến, trao đổi; thông báo kịp thời chủ trương, chính sách mới, chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy cấp trên.

Gần đây nhất là tuyên truyền Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 khóa XII để đảng viên nắm bắt và định hướng trong dư luận.

Đánh giá chất lượng sinh hoạt

Sau khi sinh hoạt Chi bộ, căn cứ các nội dung tiêu chí đánh giá, xếp lại chất lượng sinh hoạt, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư tiến hành tự đánh giá xếp loại mức độ chất lượng sinh hoạt chi bộ theo 4 mức: Tốt, khá, trung bình, kém. Định kỳ hàng quý, Chi bộ tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, báo cáo lên cấp ủy cấp trên.  

Kết quả qua sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đã thường xuyên phổ biến, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng đến đảng viên. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã giúp cho từng đảng viên, công chức trong đơn vị nâng cao nhận thức chính trị, đặc biệt là các vấn đề nguy cơ để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên và tự giác, gương mẫu thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan; thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức tận tụy, liêm khiết, hết lòng phục vụ nhân dân./.

Dương Công Trinh