Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP

Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc: Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính(14/06/2015)

Xác định chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Kho bạc Nhà nước cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát tốt các nghiệp vụ thu, chi ngân sách Nhà nước theo quy định; giúp cho các cấp chính quyền địa phương chủ động điều hành quỹ ngân sách của cấp mình đạt hiệu quả.