Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận. 
14/08/2020 
 

Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa là nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhiệm kỳ qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đã tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, được Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao.

Thực tế cho thấy, hoạt động chức năng của Kho bạc Nhà nước có tính chất đặc thù, trọng tâm là vận hành tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý quỹ ngân sách nhà nước trên từng địa bàn được chặt chẽ, thu đúng, chi đủ, phục vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Cấp ủy Đảng bộ và chi ủy các chi bộ hoạt động kiêm nhiệm, hầu hết đều đảm đương vị trí lãnh đạo chủ chốt trong công tác chuyên môn, đa số đảng ủy viên và chi ủy viên đều chưa được tham gia các học tập bồi dưỡng công tác cấp ủy, do nhiệm vụ chuyên môn ngày càng nhiều, ít có thời gian tự tìm hiểu, nghiên cứu nên vẫn còn lúng túng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng, nhất là công tác tự kiểm tra, giám sát.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy KBNN Ninh Thuận luôn được thực hiện tốt; quá trình thực hiện bài bản và chặt chẽ, đúng theo quy trình nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Và để việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, UBKT ban hành văn bản hướng dẫn quy trình công tác kiểm tra, giám sát theo kiểu “cầm tay chỉ việc” giúp các chi ủy chi bộ tổ chức công tác kiểm tra, giám sát đầy đủ, có chất lượng và đúng thời gian, tránh bỏ sót hoặc triển khai theo “quy trình ngược”.

Từ ngày 01/8/2019, Đảng bộ tiếp nhận 06 chi bộ KBNN huyện từ Đảng bộ các huyện bàn giao, đến nay Đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc với 94 đảng viên, chiếm 72% biên chế hiện có (131 công chức); Sau Đại hội Đảng bộ KBNN Ninh Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (UBKT) gồm 05 đồng chí, đồng chí Huỳnh Thị Hà tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT.

Các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

UBKT đã tham mưu ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy và ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của UBKT, có phân công nhiệm vụ từng ủy viên để bảo đảm việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động. 

 

Đúc, rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước, để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 ở các chi bộ thuộc Đảng bộ, Chi ủy các chi bộ cần chú trọng đến các nội dung sau:

Một là, Bám sát chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy và UBKT để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ mình. Việc đề ra chương trình/ kế hoạch cần bám sát hoạt động đặc thù của chi bộ, không nên đề ra nhiều nhiệm vụ nhưng không tổ chức thực hiện được và tránh bỏ sót nhiệm vụ.

Hai là, Bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là hướng dẫn của UBKT để việc tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, có chất lượng và đúng thời gian.

Cần thường xuyên duy trì thông tin hai chiều với các thành viên UBKT để được trao đổi, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đạt hiệu quả.

Ba là, Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, phòng ngừa là chính.

Bốn là, Qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và uốn nắn những dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng, không để dấu hiệu có thể dẫn đến sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Năm là, Nghiêm túc rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trong Đảng bộ, để phát huy ưu điểm, tránh được khuyết điểm.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đạt hiệu quả hay không đều có sự ảnh hưởng và tác động từ kết quả từ các chi bộ. Vì vậy, mỗi chi bộ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát sẽ kịp thời đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn dấu hiệu vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

 

Bắc Hà 
Tin đã đưa