Nghiệp vụ Kho bạc
Nghiệp vụ Kho bạc
Thông tư số 39/2016/TT-BTC: Quy định rõ trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách 
09/03/2016 
Giao dịch tại KBNN Ninh Thuận
Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư số 39/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT- BTC của Bộ Tài chính, quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Trong đó có một số điểm đáng chú ý như: KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách. KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu; Mức tạm ứng các khoản chi NSNN lên đến 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết
Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư số 39/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT- BTC của Bộ Tài chính, quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Trong đó có một số điểm đáng chú ý như: KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách. KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu; Mức tạm ứng các khoản chi NSNN lên đến 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết. - See more at: http://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/o/ttsk/hdkbnn/hdkbnn_chitiet?dDocName=MOF152447&_afrLoop=13549852664840609#!%40%40%3F_afrLoop%3D13549852664840609%26dDocName%3DMOF152447%26_adf.ctrl-state%3Disbxtvgl0_275
.
Quy định rõ trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm quyết định chi theo chế độ, tiêu chuẩn và mức chi trong phạm vi dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao; chịu trách nhiệm về quyết định chi và tính chính xác của các nội dung chi.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách phải quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; đúng định mức mua sắm, trang bị tài sản; đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả.

Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ, sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền về việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, quyết định lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu.

Nâng mức tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng

Theo quy định hiện hành, đối với những khoản chi thanh toán theo hợp đồng, mức tạm ứng tối đa không vượt quá 30% dự toán bố trí cho khoản mua sắm đó... Mức tạm ứng này cũng gây ra nhiều khó khăn cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

TT39 đã quy định rõ, đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20 triệu đồng trở lên, mức tạm ứng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng NSNN và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng tối đa không vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết và không vượt quá dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho khoản chi đó; trừ thanh toán hàng hóa nhập khẩu, thiết bị chuyên dùng do đơn vị sử dụng ngân sách phải nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài phải mở L/C tại ngân hàng và trong hợp đồng nhà cung cấp yêu cầu phải tạm ứng lớn hơn; hoặc các trường hợp đặc thù khác thì có hướng dẫn riêng.

Đối với những khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới 20 triệu đồng, mức tạm ứng theo tiến độ thực hiện và theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách.

Về quy định hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, đối với các dự án có tổng mức vốn từ 1 tỷ đồng trở lên, việc quản lý, kiểm soát tạm ứng, thanh toán vốn vấn được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Riêng đối với quyết định đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án thì không bắt buộc phê duyệt trước 31/10 năm trước năm kế hoạch.

Các dự án có tổng mức vốn đầu tư dưới 1 tỷ đồng, mức tạm ứng tối đa không vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

KBNN kiểm soát, đối chiếu các khoản chi so với dự toán NSNN đảm bảo các khoản chi phải có trong dự toán NSNN được cấp có thẩm quyền giao, số dư tài khoản dự toán của đơn vị còn đủ để chi; kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ chứng từ.....

Kiểm soát vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên 1 tỷ đồng, KBNN thực hiện kiểm soát hồ sơ của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT- BTC ngày 18/1/2016.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4./.

Tải TT 39/2016/TT-BTC

                                                                                                 (Nguồn: vst.mof.gov.vn)


Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư số 39/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT- BTC của Bộ Tài chính, quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Trong đó có một số điểm đáng chú ý như: KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách. KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu; Mức tạm ứng các khoản chi NSNN lên đến 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết. - See more at: http://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/o/ttsk/hdkbnn/hdkbnn_chitiet?dDocName=MOF152447&_afrLoop=13549852664840609#!%40%40%3F_afrLoop%3D13549852664840609%26dDocName%3DMOF152447%26_adf.ctrl-state%3Disbxtvgl0_275

Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư số 39/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT- BTC của Bộ Tài chính, quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Trong đó có một số điểm đáng chú ý như: KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách. KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu; Mức tạm ứng các khoản chi NSNN lên đến 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

image

Giao dịch tại KBNN Hai Bà Trưng ( Hà Nội) ảnh Viết Tuân

Quy định rõ trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm quyết định chi theo chế độ, tiêu chuẩn và mức chi trong phạm vi dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao; chịu trách nhiệm về quyết định chi và tính chính xác của các nội dung chi.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách phải quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; đúng định mức mua sắm, trang bị tài sản; đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả.

Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ, sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền về việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, quyết định lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu.

Nâng mức tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng

Theo quy định hiện hành, đối với những khoản chi thanh toán theo hợp đồng, mức tạm ứng tối đa không vượt quá 30% dự toán bố trí cho khoản mua sắm đó... Mức tạm ứng này cũng gây ra nhiều khó khăn cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

TT39 đã quy định rõ, đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20 triệu đồng trở lên, mức tạm ứng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng NSNN và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng tối đa không vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết và không vượt quá dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho khoản chi đó; trừ thanh toán hàng hóa nhập khẩu, thiết bị chuyên dùng do đơn vị sử dụng ngân sách phải nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài phải mở L/C tại ngân hàng và trong hợp đồng nhà cung cấp yêu cầu phải tạm ứng lớn hơn; hoặc các trường hợp đặc thù khác thì có hướng dẫn riêng.

Đối với những khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới 20 triệu đồng, mức tạm ứng theo tiến độ thực hiện và theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách.

Về quy định hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, đối với các dự án có tổng mức vốn từ 1 tỷ đồng trở lên, việc quản lý, kiểm soát tạm ứng, thanh toán vốn vấn được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Riêng đối với quyết định đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án thì không bắt buộc phê duyệt trước 31/10 năm trước năm kế hoạch.

Các dự án có tổng mức vốn đầu tư dưới 1 tỷ đồng, mức tạm ứng tối đa không vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

KBNN kiểm soát, đối chiếu các khoản chi so với dự toán NSNN đảm bảo các khoản chi phải có trong dự toán NSNN được cấp có thẩm quyền giao, số dư tài khoản dự toán của đơn vị còn đủ để chi; kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ chứng từ.....

Kiểm soát vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên 1 tỷ đồng, KBNN thực hiện kiểm soát hồ sơ của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT- BTC ngày 18/1/2016.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4./.

- See more at: http://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/o/ttsk/hdkbnn/hdkbnn_chitiet?dDocName=MOF152447&_afrLoop=13549852664840609#!%40%40%3F_afrLoop%3D13549852664840609%26dDocName%3DMOF152447%26_adf.ctrl-state%3Disbxtvgl0_275

Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư số 39/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT- BTC của Bộ Tài chính, quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Trong đó có một số điểm đáng chú ý như: KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách. KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu; Mức tạm ứng các khoản chi NSNN lên đến 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

image

Giao dịch tại KBNN Hai Bà Trưng ( Hà Nội) ảnh Viết Tuân

Quy định rõ trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm quyết định chi theo chế độ, tiêu chuẩn và mức chi trong phạm vi dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao; chịu trách nhiệm về quyết định chi và tính chính xác của các nội dung chi.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách phải quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; đúng định mức mua sắm, trang bị tài sản; đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả.

Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ, sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền về việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, quyết định lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu.

Nâng mức tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng

Theo quy định hiện hành, đối với những khoản chi thanh toán theo hợp đồng, mức tạm ứng tối đa không vượt quá 30% dự toán bố trí cho khoản mua sắm đó... Mức tạm ứng này cũng gây ra nhiều khó khăn cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

TT39 đã quy định rõ, đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20 triệu đồng trở lên, mức tạm ứng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng NSNN và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng tối đa không vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết và không vượt quá dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho khoản chi đó; trừ thanh toán hàng hóa nhập khẩu, thiết bị chuyên dùng do đơn vị sử dụng ngân sách phải nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài phải mở L/C tại ngân hàng và trong hợp đồng nhà cung cấp yêu cầu phải tạm ứng lớn hơn; hoặc các trường hợp đặc thù khác thì có hướng dẫn riêng.

Đối với những khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới 20 triệu đồng, mức tạm ứng theo tiến độ thực hiện và theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách.

Về quy định hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, đối với các dự án có tổng mức vốn từ 1 tỷ đồng trở lên, việc quản lý, kiểm soát tạm ứng, thanh toán vốn vấn được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Riêng đối với quyết định đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án thì không bắt buộc phê duyệt trước 31/10 năm trước năm kế hoạch.

Các dự án có tổng mức vốn đầu tư dưới 1 tỷ đồng, mức tạm ứng tối đa không vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

KBNN kiểm soát, đối chiếu các khoản chi so với dự toán NSNN đảm bảo các khoản chi phải có trong dự toán NSNN được cấp có thẩm quyền giao, số dư tài khoản dự toán của đơn vị còn đủ để chi; kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ chứng từ.....

Kiểm soát vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên 1 tỷ đồng, KBNN thực hiện kiểm soát hồ sơ của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT- BTC ngày 18/1/2016.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4./.

- See more at: http://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/o/ttsk/hdkbnn/hdkbnn_chitiet?dDocName=MOF152447&_afrLoop=13549852664840609#!%40%40%3F_afrLoop%3D13549852664840609%26dDocName%3DMOF152447%26_adf.ctrl-state%3Disbxtvgl0_275