Nghiệp vụ Kho bạc
Nghiệp vụ Kho bạc
Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 về hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, có hiệu lực từ ngày 15/5/2020. 
01/07/2020 
 
Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 về hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.
 Mời xem file đính kèm: TT19_2020_BTC_BS sua doi TT77_che do ke toan KBNN.pdf