Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Phòng Thanh tra-Kiểm tra, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận hoàn thành nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước năm 2020. 
31/08/2020 
 

Trong điều kiện cả Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình kế hoạch công tác đã đề ra. Với mục tiêu đặt ra là các cuộc thanh tra chuyên ngành phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và đạt được mục đích của một cuộc thanh tra chuyên ngành KBNN. Bám sát chỉ đạo của KBNN về công tác thanh tra, kiểm tra trong Hệ thống, chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận về phòng chống dịch tại địa phương, trong từng thời điểm thích hợp, Phòng Thanh tra-Kiểm tra đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành KBNN, tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành năm 2020 theo kế hoạch đã được Tổng Giám đốc KBNN phê duyệt.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, cùng với sự hợp tác tích cực của các đơn vị KBNN thực hiện kiểm soát chi NSNN đối với các đơn vị được thanh tra, Phòng Thanh tra-Kiểm tra đã nỗ lực tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2020 tại 02 đơn vị (Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học cơ sở Quang Trung trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Sơn).

Một số kết quả đạt được qua công tác thanh tra chuyên ngành năm 2020:

Một là Thông qua công tác thanh tra chuyên ngành đã lồng ghép, tuyên truyền về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN theo các quy định mới của pháp luật; cụ thể: Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước đến các đơn vị được thanh tra.

Công khai Kết luận thanh tra tại Trường Trung học cơ sở Quang Trung (huyện Ninh Sơn).

Hai là Thanh tra tập trung vào các khoản chi NSNN được kiểm soát chi qua KBNN có khả năng xảy ra sai sót tại đơn vị được thanh tra như: (1) Thanh toán lương, phụ cấp lương, trích nộp theo lương và các khoản thanh toán khác cho cá nhân; (2) Các khoản chi hoạt động quản lý, chuyên môn nghiệp vụ; mua sắm, sửa chữa tài sản; (3) Thu, chi NSNN từ nguồn thu sự nghiệp được để lại đơn vị theo quy định. Qua kiểm tra, xác minh thực tế tại các đơn vị được thanh tra, đã kiến nghị thu hồi, nộp trả kinh phí NSNN năm 2019 số tiền 4.331.334 đồng, sai sót chủ yếu do kế toán đơn vị thanh toán sai hệ số lương, sai mức lương cơ sở, thanh toán tiền bồi dưỡng thực hành thể dục chưa đúng với số tiết thực dạy, hỗ trợ chi phí học tập; dẫn đến thanh toán thừa, thiếu cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp, thanh toán cao hơn hơn so với mức phải trích nộp cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội, cơ quan Công đoàn.

Ba là Thanh tra với tinh thần xây dựng, giúp đơn vị được thanh tra hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng kinh phí NSNN đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, đã nhận được sự hợp tác tích cực của các đơn vị được thanh tra, một số tồn tại, thiếu sót khác mà trong quá trình thanh tra trực tiếp tại đơn vị, thông qua đối thoại và giải trình bằng văn bản, các đơn vị đã nhận thấy được thiếu sót của mình trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí NSNN và đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm hoặc hoàn thiện, bổ sung như quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN; thủ tục mua sắm, sửa chữa tài sản; nguyên tắc thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng, cho nhà cung cấp hành hóa, dịch vụ; thanh toán không dùng tiền mặt; chế độ thu nộp tiền mặt từ nguồn thu sự nghiệp vào KBNN. Qua đó đã kiến nghị kịp thời đến cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị được thanh tra; cơ quan, đơn vị KBNN thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN đối với các đơn vị được thanh tra, nhằm chấn chỉnh kịp thời, hạn chế xảy ra sai sót trong việc chấp hành quy định của pháp luật về kiểm soát, thanh toán chi NSNN.

Ông Nguyễn Ngọc Quân - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi phát biểu ý kiến tại cuộc họp công khai Kết luận thanh tra

Bốn là Nội dung kết luận, kiến nghị trong Kết luận thanh tra luôn được đơn vị được thanh tra, cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị được thanh tra đánh giá cao, từ đó có được sự đồng thuận và tự giác chấp hành thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra một cách nghiêm túc, rút ra được kinh nghiệm, tự hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng kinh phí NSNN tại đơn vị được thanh tra. Đồng thời qua đó tạo được sự lan tỏa đáng kể về vai trò của công tác thanh tra chuyên ngành KBNN đến những đơn vị sử dụng NSNN khác trong cùng ngành, lĩnh vực với những đơn vị đã được thanh tra trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN được kiểm soát chi qua KBNN.

Năm là Đội ngũ công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có được sự tôi luyện qua thực tiễn, bản lĩnh của công chức làm công tác thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ được giao được nâng cao; kỹ năng tác nghiệp, quy trình nghiệp vụ, phương pháp tiếp cận và xử lý các tình huống nghiệp vụ ngày càng hoàn thiện, mang tính chuyên nghiệp cao.

Với những kết quả đạt được trong công tác thanh tra chuyên ngành KBNN năm 2020, đây là điều kiện thuận lợi, quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành KBNN trong những năm tiếp theo của Phòng Thanh tra-Kiểm tra./.

Mai Ngọc Kham - P.TTKT 
Tin đã đưa