Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Phòng Kiểm soát chi tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận. 
11/08/2020 
 

Nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước quan tâm và chỉ đạo sâu sát, xuyên suốt. Kết quả giải ngân sẽ là một trong những căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Qua đánh giá 7 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên toàn địa bàn tỉnh chỉ đạt 32%, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước, trong đó một số nguồn vốn giải ngân đạt rất thấp: Vốn ngoài nước, Vốn ODA địa phương vay lại; Vốn Chương trình mục tiêu  …  Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân chậm là do: (1) Một số dự án lớn mới được giao kế hoạch vốn trong tháng 6/2020; (2) Một số dự án phát sinh khối lượng đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng; (3) Một số dự án vốn ngoài nước vướng chi phí trồng rừng thay thế; (4) Một số dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng …

Căn cứ tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 211/TB-UBND ngày 16/7/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp bàn đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh, công văn số 2557/UBND-KTTH ngày 17/7/2020 về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh và khó khăn vướng mắc có liên quan; Thông báo số 3844/TB-KBNN ngày 17/7/2020 của Kho bạc Nhà nước về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Phòng Kiểm soát chi đã tham mưu đề xuất Lãnh đạo ban hành văn bản triển khai một số giải pháp nhằm phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020. Trên cơ sở đó, Ban Lãnh đạo phòng cùng với cán bộ chuyên quản bám sát và đôn đốc từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, Khi có khối lượng, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ gửi đến KBNN Ninh Thuận để giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2020 và năm trước được kéo dài thời hạn giải ngân trong năm 2020. Đối với hồ sơ, chứng từ thanh toán từng lần theo hợp đồng, Phòng Kiểm soát chi tiếp nhận, kiểm soát, thanh toán trong 1 ngày làm việc.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải ngân, cán bộ chuyên quản kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo để giải quyết; trường hợp cần thiết, chủ đầu tư, ban quản lý có thể đăng ký thời gian làm việc trao đổi trực tiếp để bàn bạc thống nhất biện pháp giải quyết, sớm giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch đã giao cho dự án, công trình.

Hai là, Tăng cường đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập thủ tục thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng; trường hợp các khoản tạm ứng có bảo lãnh tạm ứng, phải kịp thời bổ sung văn bản gia hạn khi hết thời hạn mà chưa thu hồi hết khoản tạm ứng; đồng thời, thực hiện báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo từng dự án hàng quý gửi đến Kho bạc theo quy định tại Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính.

Ba là, Tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án (kể cả dự án sử dụng nguồn ODA và vay ưu đãi) tăng cường áp dụng kê khai và gửi hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước mức độ 4 để nâng cao tính công khai minh bạch và đơn vị cũng theo dõi nắm bắt được quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của Kho bạc.

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp trên đây, Phòng Kiểm soát chi khẩn trương tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo Kế hoạch số 2791/KH-UBND ngày 06/8/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hàng tháng thực hiện việc công khai kết quả giải ngân chi tiết theo chủ đầu tư trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận; cung cấp số liệu giải ngân hàng tuần phục vụ Lãnh đạo cơ quan báo cáo qua “Group” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo các Sở ngành liên quan, chủ đầu tư và ban quản lý trên ứng dụng Zalo, kịp thời phục vụ công các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Công chức phòng Kiểm soát chi KBNN Ninh Thuận vừa tác nghiệp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến vừa giao dịch trực tiếp với chủ đầu tư/ban quản lý dự án

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên đây sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, phấn đấu hoàn thành giải ngân toàn bộ nguồn vốn được Trung ương và địa phương giao năm 2020, hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020./.

Một số dự án đầu tư công đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh:

Công trình nâng cấp mở rộng Trường học do Ban quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư

Công trình đường tuần tra thuộc Dự án Vườn Quốc gia Phước Bình

Quốc Trường - Thu Đông 
Tin đã đưa