Thông báo - Giấy mời KBNN
Thông báo - Giấy mời KBNN
Nghị quyết số 94/NQ-CP của Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 
01/11/2019 
 

 Nghị quyết số 94/NQ-CPcủa Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019