Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận triển khai Thông tư 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 
Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận triển khai Thông tư 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 
Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đã ban hành văn bản số 1596/KBNT-KTNN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. 
Nội dung văn bản: Kính mời xem file đính kèm:
CV1596_KBNT_KTNN_trien khai TT62_2020_BTC.pdf