Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quản lý, kiểm soát thanh toán các nguồn vốn đầu tư công. 
24/12/2020 
 
Ngày 10/12/2020, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đã ban hành công văn số 2103/KBNT-KSC gửi các chủ đầu tư và ban quản lý dự án đề nghị phối hợp rà soát kế hoạch vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020) bảo đảm có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Nội dung chí tiết xem file đính kèm.