Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tiếp tục đôn đốc đơn vị giao dịch đăng ký giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước mức độ 4 trong giao dịch chi thường xuyên và chi đầu tư. 
20/07/2020 
 
Số liệu thống kê tính đến ngày 15/7/2020 cho thấy: Toàn tỉnh đã có 704/777 đơn vị đăng ký giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước mức độ 4 tại trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh và 6 Kho bạc Nhà nước huyện, đạt 94%; tỷ lệ chứng từ được tiếp nhận và giải quyết trên DVC so với tổng chứng từ giao dịch chi qua Kho bạc là 22% (23.841/106.976 chứng từ). Không có trường hợp chậm giải quyết mà không rõ nguyên nhân.
Cùng với toàn Hệ thống Kho bạc Nhà nước hướng tới mục tiêu thực hiện "Chính phủ điện tử" theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tiếp tục bám sát, đôn đốc đơn vị giao dịch áp dụng việc kê khai và gửi hồ sơ chứng từ qua môi trường điện tử - dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước mức độ 4 nhằm tăng tính công khai, minh bạch quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Tin đã đưa
(22/09)
(12/09)
(11/09)
(04/09)
(31/08)
(21/08)
(19/08)
(14/08)
(12/08)
(11/08)