Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kho bạc Nhà nước Bác Ái tiếp tục tổ chức các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước trên địa bàn. 
10/08/2020 
 

Trong những năm qua, công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bác Ái đã có những chuyển biến tích cực, các khoản chi của các đơn vị sử dụng ngân sách được giải quyết đúng chế độ quy định, nhanh chóng chuyển trả kịp thời cho đơn vị thụ hưởng; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN trên địa bàn huyện, hàng năm Ban Lãnh đạo KBNN Bác Ái tập trung chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động KBNN trên địa bàn huyện và sâu sát nghiệp vụ chuyên môn, trọng tâm là kiểm soát chi NSNN qua KBNN; cụ thể: (1) phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường của từng công chức; thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo từng công việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng; (2) tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các quy trình, thủ tục hành chính liên quan tới kiểm soát chi NSNN được đơn vị cập nhật đầy đủ, kịp thời, niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân với Kho bạc; (3) thường xuyên và kịp thời tổ chức phổ biến, học tập các cơ chế, chính sách, chế độ về quản lý tài chính ngân sách, các quy trình nghiệp vụ mới của KBNN đến từng công chức để nắm vững và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chấp hành nghiêm các chủ trương, pháp luật, quy trình, quy chế nghiệp vụ; (4) các khoản chi đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo quy định trước khi thanh toán, thường xuyên đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng; (5) phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, ngân hàng thương mại và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn, hạch toán kế toán kịp thời, chính xác theo đúng mục lục ngân sách; thực hiện đúng quy định về quản lý chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN; (6) khi có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý; (7) thực hiện tự kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị luôn được quan tâm, coi trọng và thường xuyên đôn đốc, theo dõi để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, KBNN Bác Ái đã hiện kiểm soát chi thường xuyên hơn 187.280 triệu đồng (đạt 58,55 % dự toán được phân bổ: 319.842 triệu đồng); chi đầu tư hơn 67.203 triệu đồng (đạt 46 % kế hoạch vốn được giao: 146.645 triệu đồng); trong đó, kịp thời giải ngân vốn hỗ trợ dịch bệnh COVID 19 cho 4 nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua kiểm soát chi, đã phát hiện và từ chối thanh toán 02 món với số tiền 16.467.222 đồng do khoản chi không có trong dự toán năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính 01 đơn vị do thực hiện thủ tục Cam kết chi sai quy định.

Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ thanh toán vốn đầu tư

Giao dịch viên tác nghiệp tiếp nhận, xử lý hồ sơ, chứng từ trên DVCTT

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN Bác Ái vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế sau:

- Hoạt động nghiệp vụ thanh toán qua Kho bạc ngày càng đa dạng, nhiều hình thức trong khi thời gian xử lý chứng từ ngày càng ngắn nên cũng đã phần nào tạo áp lực cho các giao dịch viên trong công tác kiểm soát chứng từ.

- Một số văn bản hướng dẫn hoạt động chưa chi tiết, bao quát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nên khi phát sinh một số tình huống mới từ thực tiễn, thì giao dịch viên còn lúng túng trong việc xử lý nghiệp vụ, chứng từ kế toán.

- Nhiều mẫu biểu chứng từ chỉ sử dụng trong thời gian ngắn phải sửa đổi nên gây khó khăn cho khách hàng, nhiều hồ sơ phải hướng dẫn khách hàng thực hiện theo mẫu mới.

Trong thời gian tới, để công tác kiểm soát chi NSNN tại đơn vị ngày càng hiệu quả hơn nữa, KBNN Bác Ái tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trọng tâm chú ý hoàn thiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước giao Kho bạc quản lý, thực hiện đúng quy định về quản lý chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN.

- Tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi hơn nữa cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư trong giao dịch chi NSNN qua KBNN.

- Làm tốt công tác tuyên truyền để các đơn vị sử dụng ngân sách hiểu thật đúng về vai trò cũng như mục đích hoạt động kiểm soát chi là để hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi sai phạm của chính đơn vị sử dụng ngân sách.

- Nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ giao dịch viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức để nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Thường xuyên tổ chức phổ biến, cập nhật kịp thời các chính sách, chế độ về quản lý tài chính ngân sách, các quy trình nghiệp vụ mới của KBNN đến từng công chức để nắm vững và thực hiện nghiêm túc.

- Triển khai thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, rủi ro tiềm ẩn, …; bảo đảm thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN qua KBNN đúng quy trình nghiệp vụ hiện hành./.

Ngọc Tú - Ngọc Tuyến 
Tin đã đưa
(17/12)
(16/12)
(26/10)
(22/10)
(20/10)
(12/10)
(14/08)
(13/08)
(12/08)
(10/08)