Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kho bạc Nhà nước Bác Ái thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước 
26/10/2020 
 

 Sau một thời gian triển khai thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2019), công tác quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua KBNN tại KBNN Bác Ái đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

Đến nay số đơn vị thực hiện chi trả lương qua tài khoản ngân hàng là 79/81 đơn vị đạt 97,53%  mặc dù, các đối tượng công tác ở huyện Bác Ái không thuộc đối tượng bắt buộc trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước.


Khách hàng rút tiền mặt tại KBNN Bác Ái

 Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản thanh toán bằng tiền mặt, đảm bảo đúng chế độ quy định; số chi tiền mặt 9 tháng đầu năm 2020 tại Kho bạc là 6.009 triệu đồng/ tổng chi qua Kho bạc Nhà nước 859.772 triệu đồng chiếm tỉ lệ 0,7%; số thu tiền mặt 9 tháng đầu năm 2020 tại Kho bạc là 6.014 triệu đồng/ tổng thu qua Kho bạc Nhà nước 513.313 triệu đồng chiếm tỷ lệ 1,17%, chưa kể số tiền 11,6 tỷ đồng tiền mặt chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 Luôn đảm bảo định mức tồn quỹ trong phạm vi cho phép (Định mức tồn quỹ tiền mặt cuối ngày trung bình 9 tháng đầu năm 2020 là 66,904 triệu đồng, thấp hơn định mức tồn quỹ tiền mặt tại mà KBNN tỉnh đã thông báo hàng quý là mức 200 triệu đồng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đơn vị đã thực hiện phối hợp thu với Ngân hàng Nông nghiệp Bác Ái nhờ đó khoản thu  bằng tiền mặt cũng giảm đáng kể.

Thực hiện nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ công tác thu - chi tiền mặt theo Quyết định số 5222/QĐ-KBNN ngày 31/10/2017 của Kho bạc Nhà nước về việc ban hành Quy trình quản lý nghiệp vụ kho quỹ tập trung trên máy tính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đảm bảo quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý nhập, xuất kho đúng theo quy định.

KBNN Bác Ái thực hiện kiểm quỹ cuối ngày

Để đạt được những kết quả như trên là được sự quan tâm của lãnh đạo của đơn vị trong công công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản quy định về quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đến đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước, vận động Khách hàng rút tiền mặt tại Ngân hàng đối các khoản chi dưới 100 triệu đồng.

Trong thời gian tới, KBNN Bác Ái kiểm soát chặt chẽ các trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, tiếp tục mở rộng phương thức thanh toán qua tài khoản nhằm thực hiện tốt chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, tiến tới Kho bạc điện tử./.

Ngọc Tú - Ngọc Tuyến -KBNN Bác Ái 
Tin đã đưa