Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 tại Chi bộ 5 – Kho bạc Nhà nước Bác Ái. 
13/08/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 470-KH/ĐU ngày 03/2/2020 của Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận về học tập và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 489-KH/ĐU ngày 30/3/2020 của Đảng ủy Kho bạc về xây dựng, bồi dưỡng điển hình trong học tập và làm theo phong cách, tác phong  Hồ Chí Minh năm 2020; ngay từ đầu năm, Chi bộ 5 đã triển khai nội dung các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên và công chức; sau khi học tập nội dung chuyên đề năm 2020, Chi ủy cùng với Ban lãnh đạo và Tổ Công đoàn tổ chức triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức trong đơn vị đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ký cam kết thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng năm 2020; qua kiểm tra, giám sát, nội dung đăng ký học tập và làm theo của từng đảng viên, công chức đều gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mình. Đơn vị cũng đã giới thiệu xây dựng điển hình đối với tập thể chi bộ và 02 đảng viên (Đỗ Đậu Văn Khoa và Trần Thị Ngọc Tuyến.

Đ/c Đỗ Đậu Văn Khoa - báo cáo điển hình năm 2019, tiếp tục được giới thiệu điển hình năm 2020

Đ/c Trần Thị Ngọc Tuyến trả lời phần thi tìm hiểu về Văn hóa Công vụ - Hội thi năm 2019

Để thực hiện tốt công tác này, Chi ủy phân công đồng chí Phó bí thư Chi bộ phối hợp với Tổ Công đoàn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung đăng ký; có ý kiến đánh giá nhận xét kết quả thực hiện nội dung đăng ký cùng với sinh hoạt thường kỳ hàng tháng; từ đó phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong nội bộ.

Qua theo dõi, nhận xét hàng tháng, 100% đảng viên, công chức đều thực hiện tốt nội dung đăng ký đầu năm, không có trường hợp thực hiện chưa tốt phải nhắc nhở, đôn đốc hoặc phê bình. Tập thể và cá nhân được giới thiệu xây dựng điển hình nghiêm túc thực hiện nội dung đã đăng ký đầu năm, quá trình thực thi nhiệm vụ luôn đạt chất lượng và đúng thời hạn, phát huy nhiều sáng kiến trong công tác, thực hiện đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Ngày 11/8/2020, Chi bộ 5 tổ chức đánh giá chuyên đề nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2020. Qua kết quả đánh giá, mỗi cá nhân đảng viên, công chức đều luôn ý thức thực hiện nội dung đăng ký từ đầu năm gắn với quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác Đảng – Chuyên môn – Đoàn thể đề ra từ đầu năm 2020.

Có thể nói, công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Kho bạc Nhà nước Bác Ái luôn được chi ủy, lãnh đạo cơ quan quan tâm triển khai kịp thời. Từ kết quả thực hiện cho thấy sức lan toả rộng khắp; toàn thể đảng viên, công chức trong đơn vị nhận thức sâu sắc, thấm nhuần những nội dung cơ bản và những giá trị nhân văn to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi người luôn ý thức học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện tính chuyên cần, tinh thần trách nhiệm, nhất là trong quan hệ với khách hàng; thực hiện kiểm soát thu, chi NSNN đúng quy trình, chế độ quy định, góp phần bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng có hiệu quả trên địa bàn huyện; hăng hái thi đua lao động sáng tạo, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh loại bỏ sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tránh xa tệ nạn xã hội; trong quan hệ đồng nghiệp luôn giữ gìn tình thân ái, phối hợp hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, văn minh văn hoá, tập thể đoàn kết vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị vẫn còn khó khăn, hạn chế do năm 2020 có nhiều văn bản, quy trình nghiệp vụ mới được triển khai, công việc chuyên môn ngày càng nhiều nên phần nào ảnh hưởng đến thời gian dành cho tổ chức các hoạt động chuyên đề, chủ yếu lồng ghép và kết hợp với các kỳ sinh hoạt đảng – chuyên môn; chưa có nhiều cách làm mới, phương pháp hay; trong các kỳ sinh hoạt chuyên đề, còn một số đảng viên, công chức chưa có nhiều ý kiến tham gia phát biểu thảo luận.

Thí sinh Đội Ninh Sơn - Bác Ái tham gia phần thi trình diễn trang phục công sở tại Hội thi năm 2019

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sôi nổi và thực chất, Chi bộ 5 đề xuất Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận quan tâm tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu điển hình tập trung toàn tỉnh để đảng viên, công chức các đơn vị được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong việc triển khai nội dung học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Ngọc Tú- Ngọc Tuyến 
Tin đã đưa
(17/12)
(16/12)
(26/10)
(22/10)
(20/10)
(12/10)
(14/08)
(12/08)
(10/08)
(10/08)