Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH PHƯỚC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ 
17/07/2020 
 

    Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Ninh Phước luôn xác định công tác Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Theo đó, đơn vị đã ban hành Chương trình hành động cho cả giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, và quán triệt triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức biết để thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.  

       Một trong những biện pháp trong công tác phòng chống tham nhũng là Kho bạc Nhà nước Ninh Phước luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trên cơ sở các Nghị quyết của Trung ương Đảng, luật Phòng Chống tham nhũng, luật Thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính, của ngành và cấp ủy Đảng các cấp. Theo đó, Kho bạc Nhà nước Ninh Phước đã triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức(CBCC). Cụ thể hóa xây dựng thành Chương trình hành động cho cả giai đoạn, Kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện và thường xuyên được quán triệt, đánh giá trong các cuộc họp cơ quan hàng tháng và sinh hoạt chi bộ định kỳ.

      Trong công tác hoạt động nội bộ:Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch việc chi tiêu nguồn kinh phí hoạt động được giao hàng năm, việc mua sắm vật tư văn phòng, thanh lý tài sản, thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bảng kê khai tài sản và thu nhập hàng năm của CBCC theo đúng quy định…

       Công tác quản lý Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc: Kho bạc Ninh Phước thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai đầy đủ các quy trình, thủ tục hành chính như:Quy trình thu-chi tiền mặt, quy trình kiểm soát thanh toán các khoản chi từ Ngân sách qua Kho bạc Nhà nước. Điều này đã giúp cho khách hàng nắm rõ được các thủ tục thanh toán, thời gian luân chuyển hồ sơ chứng từ, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, thuận tiện trong giao dịch, đồng thời tránh sự phiền hà sách nhiễu, gây khó khăn cho khách hàng.

        Một trong những giải pháp hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của KBNN Ninh Phước là đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt qua KBNN theo quy định; đẩy nhanh thực hiện hiệu quả Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trong công tác quản lý ngân sách nhà nước, đến nay trên địa bàn huyện Ninh Phước đã có 101/101 đơn vị giao dịch tham gia dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc đạt 100% tổng số đơn vị giao dịch bắt buộc phải thực hiện dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc Ninh Phước (trừ các đơn vị An ninh, Quốc phòng). Từ đó, rút ngắn rất nhiều thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm áp lực công việc cho giao dịch viên (GDV) bộ phận trực tiếp làm công tác kiểm soát chi. Có thể khẳng định rằng đây là một bước cải cách lớn nâng cao chất lượng dịch vụ công trong hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Khách hàng giao dịch tra cứu Quy trình TTHC tại KBNN Ninh Phước

       Để đạt được những kết quả nêu trên trong công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của KBNN cấp trên, Kho bạc Nhà nước Ninh Phước luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, chú trọng công tác tự kiểm tra để phát hiện kịp thời những việc còn thiếu sót để chấn chỉnh bổ sung kịp thời, coi đây là khâu cuối cùng trong hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc để rà soát, kiểm tra lại việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản của nhà nước giao KBNN Ninh Phước quản lý.

Hoạt động giao dịch tại KBNN Ninh Phước

        Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước Ninh Phước tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ ngành và của cấp ủy chính quyền các cấp để quán triệt triển khai kịp thời đến CBCC biết để tổ chức thực hiện; chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC; tổ chức tiếp công dân theo quy định; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chấp hành quy trình nghiệp vụ thu, chi ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc tại đơn vị, với mục tiêu không gây phiền hà sách nhiễu với khách hàng giao dịch, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí tiền và tài sản của nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả luật Phòng, Chống tham nhũng và luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

                                                                  Tin bài: Đỗ Viết Hưng

Đỗ Viết Hưng