Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
KBNN Ninh Thuận kính gửi Thủ trưởng các ĐVSDNS và Chủ Đầu tư một số lưu ý về công tác khoá sổ và chuyển nguồn cuối năm 2020 
25/12/2020 
 


Công văn: CV__2225.pdf
KBNT