Thông báo - Giấy mời KBNN
Thông báo - Giấy mời KBNN
Hướng dẫn thanh toán kinh phí Quy hoạch theo quy định hiện hành và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019 
01/11/2019 
 

ớng dẫn thanh toán kinh phí Quy hoạch theo quy định hiện hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 m 2019.

Công văn số 11753/BTC-HCSC ngày 02/10/2019 về hướng dẫn XDKH vốn sự nghiệp KT để lập quy hoạch

Công văn 12873/BTC-ĐT ngày 25/10/2019 hướng dẫn thanh toán vốn ĐT các nhiệm vụ quy hoạch