Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
KBNN Ninh Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý quỹ NSNN năm 2019 và lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018. 
01/06/2019 
 

         Thực hiện chương trình công tác năm 2019. Ngày 29/5/2019 Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 và lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và Thủ trưởng, phụ trách kế toán của gần 100 đơn vị dự toán trên địa bàn huyện.

         Hội nghị đã nghe Bà Lê Thị Minh Loan - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn báo cáo tóm tắt một số nôi dung trong công tác quản lý quỹ ngân sách năm 2019 trên địa bàn; các tồn tại, sai sót của các chủ đầu tư, các đơn vị dự toán thường xuyên mắc phải nhằm chấn chỉnh trong thời gian tới; 


       Đồng chí Lê Nguyên Phương - Kế toán viên hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp I cách lấy số liệu lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính nhà nước năm 2018. Hội nghị cũng đã nghe một số đơn vị trình bày những khó khăn, vướng  mắc để Kho bạc giải đáp.


           Kết luận tại Hội nghị, ông Võ Hòa Phúc – Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn đã chân thành cảm ơn các Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện cùng toàn thể các đồng chí là Thủ trưởng, KTT, phụ trách kế toán gần 100 đơn vị dự toán trên địa bàn đã sắp xếp thời gian đến tham dự hội nghị, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, các đơn vị dự toán trong công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước, đồng thời nêu một số ý kiến và giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm như sau:

          Đối với các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư:

          - Đối với các tồn tại, sai sót trong công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN sau hội nghị này, nếu vẫn còn xảy ra, Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn kiên quyết từ chối thanh toán và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc theo Nghị định 192/2013/NĐ-CP.

            - Đối với các khoản chi có chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền quy định. Đề nghị các đơn vị ghi rõ trên bảng tính là thực hiện theo văn bản nào (VD: phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, công tác phí, xăng xe…). Riêng đối với bảng thanh toán tiền lương, đề nghi đơn vị ghi rõ số biên chế được giao theo Quyết định của cấp có thẩm quyền và biên chế hiện có tại đơn vị.

           - Việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình MTQG có tỉ lệ giải ngân rất thấp (vốn ĐTXDCB: 9.692/32.080 triệu đồng, đạt 30% KH; vốn CTMTQG: 1.727/9.895 triệu đồng, đạt 17% KH). Đặc biệt là vốn CTMTQG cấp bằng dự toán  chưa giải ngân đồng nào, không rõ nguyên nhân. Đề nghị các xã, các phòng ban chuyên môn được giao nhiệm vụ khẩn trương thực hiện. Đối với các dự án có khối lượng hoàn thành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN, không để tồn đọng vào thời điểm cuối năm.

             - Trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo, các chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo từng dự án gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản và cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, báo cáo nêu rõ số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo cáo và nêu rõ các lý do, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn nêu trên (nếu có), đồng thời đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định tại khoản 5 điều 1 Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài chính.

           - Đối với các công việc của dự án thực hiện theo hợp đồng: vốn tạm ứng chưa thu hồi nếu quá thời hạn 03 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi tạm ứng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu chưa thực hiện hoặc khi phát hiện nhà thầu sử dụng sai mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước để thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước. Trường hợp chủ đầu tư chưa thu hồi, Kho bạc Nhà nước có văn bản đề nghị chủ đầu tư thu hồi của nhà thầu hoặc đề nghị chủ đầu tư yêu cầu tổ chức tín dụng phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng theo nghĩa vụ bảo lãnh khi nhà thầu vi phạm cam kết với chủ đầu tư về việc sử dụng vốn tạm ứng.

           - Công tác điều chỉnh KHV: Trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từng dự án, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo chủ đầu tư xác định số liệu thanh toán đến thời điểm điều chỉnh và làm việc với Kho bạc Nhà nước để xác nhận số vốn thuộc kế hoạch năm đã thanh toán cho dự án, xác định số vốn còn dư do không thực hiện được, đảm bảo cho kế hoạch của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn Kho bạc Nhà nước đã thanh toán (theo Quy định tại Thông tư 52/2018).

           - Công tác quyết toán chi QLDA: Khi kết thúc niên độ ngân sách hằng năm, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lấy ý kiến xác nhận của cơ quan thanh toán để chậm nhất là ngày 28 tháng 02 năm sau lập báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án theo Mẫu số 01/QT-QLDA Thông tư 72/2017/TT-BTC. Chủ đầu tư tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án.

          - Công tác lập BCTCNN: Đã tham mưu cho UBND huyện ban hành công  văn số 1010/UBND-KBNS ngày 02/5/2019 về việc triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018. Đến nay đa số các đơn vị đã gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính đến Kho bạc để tổng hợp, nhưng hầu hết các đơn vị lấy số liệu không đúng nên không thể tổng hợp chung cho toàn huyện. Thông quan hội nghị này, đề nghị kế toán các đơn vị sớm hoàn thiện lại báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho đúng số liệu, gửi lại cho Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn chậm nhất trước ngày 10/6/2019 để Kho bạc tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước trên địa bàn gửi cấp trên chậm nhất vào ngày 30/6 hàng năm. Báo cáo cung cấp thông tin tài chính nhà nước từ năm 2019 trở đi, các đơn vị gửi cho Kho bạc chậm nhất vào ngày 30/4 hàng năm.

            - Hiện nay, đa số các đơn vị sử dụng ngân sách đã được cấp kinh phí để trang bị phần mềm kế toán nhưng còn lập, hạch toán chứng từ còn thủ công, không thực hiện lập, hạch toán từ phần mềm kế toán nên dễ dẫn tới sai sót, gây ắc tắc tới công việc chung. Kho bạc sẽ tham mưu UBND huyện cho chủ trương: nếu đơn vị nào đã được trang bị phần mềm kế toán mà làm bằng thủ công thì cho phép Kho bạc không nhận chứng từ giao dịch. Để góp phần tiến tới giao dịch điện tử qua chương trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, vì các phần mềm này có tiện ích nối với chương trình dịch vụ công trực tuyến.

           Đối với Phòng Tài chính- kế hoạch: Việc nhập dự toán cho các dự án XDCB còn phân nhiều kỳ, chưa đúng quy định tại Thông tư 123/2014/TT-BTC. Đề nghị Phòng TC-KH nhập dự toán chậm nhất sau 10 ngày làm việc khi có Quyết đinh giao Kế hoạch vốn để cập nhật số liệu báo cáo và chủ đầu tư làm thủ tục cam kết chi. Đối với nguồn xổ số kiến thiết và nguồn thu từ tiền sử dung đất, Kho bạc thực hiện giải ngân theo thông báo của Phòng TC-KH

            Đối với UBND huyện:  Phân cấp cho Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với những gói thầu thi công xây dựng cho đúng với quy định tại điều 74 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội.

Tin bài: Hòa Phúc

 
Tin đã đưa
(17/12)
(16/12)
(26/10)
(22/10)
(20/10)
(12/10)
(14/08)
(13/08)
(12/08)
(10/08)