Thông báo - Giấy mời KBNN
Thông báo - Giấy mời KBNN
Công khai số liệu giải ngân vốn đầu tư đến ngày 28/10/2020 
30/10/2020 
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH THUẬN CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (đến ngày 28/10/2020).