Thông báo - Giấy mời KBNN
Thông báo - Giấy mời KBNN
Công khai số liệu giải ngân vốn đầu tư đến ngày 23/12/2020 
25/12/2020 
 
CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Đến ngày 23/12/2020)
Mặc dù KBNN Ninh Thuận đã có thông báo về tăng cường thời gian làm việc thứ bảy và chủ nhật trong tháng 12/2020, tuy nhiên từ đầu tháng 12/2020 đến nay lượng hồ sơ gửi đến Kho bạc không nhiều.

Tính đến ngày 23/12/2020, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đạt 50%; chỉ tăng 4% so với số liệu báo cáo tuần trước (46%).

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công khai số liệu giải ngân 12 tháng 2020 (tính đến 23/12/2020) đối với kế hoạch vốn địa phương theo file đính kèm.