Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Công khai số liệu giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 kéo dài và năm 2020 đến ngày 04/11/2020" 
06/11/2020 
 Phụ lục 01-NS-TW: Phu luc 01-NSTW.signed.pdf
Phụ lục 02-NS-ĐP:  Phu luc 02-NSĐP.signed.pdf
KBNT