Thông báo - Giấy mời KBNN
Thông báo - Giấy mời KBNN
Công điện số 1042/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 
01/11/2019 
 

Công điện số 1042/CĐ-TTg  ngày 21/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019