Thông báo - Giấy mời KBNN
Thông báo - Giấy mời KBNN
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành 
01/05/2020 
 

Ngày 24/2/2020, BTC ban hành Quyết định số 230/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Chi tiết theo file đính kèm (QĐ)
Phụ lục