Thông báo - Giấy mời KBNN
Thông báo - Giấy mời KBNN
Một số lưu ý trong giao dịch chi NSNN thời gian cuối năm 2019và Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2019 trên TABMIS 
30/12/2019 
 

1. CV 4692/KBNT-KSC  một số lưu ý trong giao dịch chi NSNN thời gian cuối năm 2019  và tháng đầu năm 2020

 

2. CV 7392/KBNN-KTNN V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2019 trên TABMIS.
3.  CV  7291 /KBNN-KSC  V/v một số nội dung lưu ý trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho tháng cuối năm 2019 và những tháng đầu năm 2020

/chinhquyen/khobac/Documents/KSCcuoiNam2019.zip