Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
12/01/2021
12/01/2021
100-KH/ĐUK 21/03/2019 Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
98-KH/ĐUK 14/03/2019 Kế hoạch tự kiểm tra sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hànhTrung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con ngưòi Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
96-KH/ĐUK 13/12/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
29/12/2017 Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
66-KH/ĐUK 29/12/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”
61-KH/ĐUK 27/06/2017 Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”
11-HD/ĐUK 17/03/2017 Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”
44-KH/ĐUK 29/12/2016 Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
09-HD/ĐUK 01/11/2016 Hướng dẫn đăng ký làm theo, nêu gương và Quy trình đánh giá việc thực hiện đăng ký trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
111-QĐ/ĐUK 01/11/2016 Quy chế nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị. (Ban hành kèm theo Quyết định số 111 -QĐ/ĐUK ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)
34-KH/ĐUK 07/10/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
22/KH-ĐU 25/05/2016 Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
19-KH/ĐU 28/03/2016 Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
07-HD/ĐU 02/02/2016 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
34-HD/TG 13/01/2016 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016
06-HD/ĐU 20/11/2015 Hướng dẫn đánh giá kết quả năm 2015 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới.
06-KH/ĐU 03/11/2015 Kế hoạch quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
05-KH/ĐU 27/10/2015 Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 1015 - 2020