Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
102-QĐ/TW 15/11/2017 Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
57-KH/ĐUK 09/05/2017 Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
58-KH/ĐUK 09/05/2017 Kế hoạch kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng”, Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Nghị quyết số 07-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”, ngày 17/10/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (khóa V)
30-QĐ/TW 26/07/2016 QUY ĐỊNH THI HÀNH CHƯƠNG VII VÀ CHƯƠNG VIII ĐIỀU LỆ ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG
05-CTr/ĐU 10/08/2015 Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
18-CTr/UBKT 10/08/2015 Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020