Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
12/01/2021
12/01/2021
100-KH/ĐUK 21/03/2019 Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
98-KH/ĐUK 14/03/2019 Kế hoạch tự kiểm tra sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hànhTrung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con ngưòi Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
96-KH/ĐUK 13/12/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
66-KH/ĐUK 29/12/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”
29/12/2017 Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
14-HD/ĐUK 22/11/2017 Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
15-HD/ĐUK 22/11/2017 Hướng dẫn xét khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017
102-QĐ/TW 15/11/2017 Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
61-KH/ĐUK 27/06/2017 Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”
64-KH/TU 10/05/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.
57-KH/ĐUK 09/05/2017 Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
58-KH/ĐUK 09/05/2017 Kế hoạch kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng”, Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Nghị quyết số 07-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”, ngày 17/10/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (khóa V)
11-HD/ĐUK 17/03/2017 Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”
44-KH/ĐUK 29/12/2016 Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
111-QĐ/ĐUK 01/11/2016 Quy chế nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị. (Ban hành kèm theo Quyết định số 111 -QĐ/ĐUK ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)
09-HD/ĐUK 01/11/2016 Hướng dẫn đăng ký làm theo, nêu gương và Quy trình đánh giá việc thực hiện đăng ký trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
34-KH/ĐUK 07/10/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
30-QĐ/TW 26/07/2016 QUY ĐỊNH THI HÀNH CHƯƠNG VII VÀ CHƯƠNG VIII ĐIỀU LỆ ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG