Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Thông báo số 35-TB/ĐUK ngày 03/01/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc mời dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
03/01/2017 
 

THÔNG BÁO

mời dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

______

 

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội Nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ khối, cụ thể như sau:

I. Lớp dành cho cán bộ chủ chốt của Đảng ủy khối:

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh mở 01 lớp dành cho cán bộ chủ chốt của Đảng ủy khối.

- Thành phần:

+ Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

+ Trưởng, phó các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy khối; Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Bí thư, phó Bí thư Đoàn thanh niên Khối;

+ Bí thư, Phó bí thư và cấp uỷ viên các chi, đảng bộ cơ sở;

+ Bí thư, Phó Bí thư và cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

+ Phóng viên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận (dự đưa tin)

(Trừ các đồng chí đã tham dự Hội nghị do Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy mở)

- Thời gian : 01 ngày, Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, ngày 17/01/2017 (Thứ Ba)

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Nội dung: Triển khai, quán triệt các nội dung

+ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

+ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tài liệu:

+ Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XII do Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn, ban hành.

+ Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dùng cho cán bộ chủ chốt do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

- Báo cáo viên: Do đồng chí Bí thư Đảng ủy khối và báo cáo viên của tỉnh trực tiếp truyền đạt.

II. Các lớp dành cho đảng viên:

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh mở 03 lớp dành cho đảng viên trong toàn Đảng bộ khối.

1. Lớp thứ nhất dành cho đảng viên:

- Thành phần: 1/3 số lượng đảng viên của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh .

- Thời gian : 01 ngày, Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, ngày 18/01/2017 (Thứ Tư)

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Nội dung: Triển khai, quán triệt các nội dung: Nghị quyết 04 gắn với triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 05, 06.

- Tài liệu: Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

- Báo cáo viên: Do đồng chí Bí thư Đảng ủy khối và báo cáo viên của Đảng ủy khối truyền đạt.

2. Lớp thứ hai dành cho đảng viên:

- Đối tượng: 1/3 số lượng đảng viên của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh .

- Thời gian : 01 ngày, Khai mạc lúc 8 giờ 00phút, ngày 19/01/2017 (Thứ Năm)

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Nội dung, tài liệu, báo cáo viên: Như lớp thứ nhất

3. Lớp thứ ba dành cho đảng viên:

- Đối tượng: Số lượng đảng viên còn lại của các chi, đảng bộ cơ sở.

- Thời gian : 01 ngày, Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, ngày 20/01/2017 (Thứ Sáu)

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Nội dung, tài liệu, báo cáo viên: Như lớp thứ nhất

Đề nghị cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ, đảng viên của đơn vị mình tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian và lịch học tập.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

 Hồ Văn Hùng