Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ Đảng ủy Khối  (21/10/2014)
Chức năng, nhiệm vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Ninh Thuận
(Theo Quy định số 1799-QĐ/TU ngày 26/02/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủyNinh Thuận về“Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh”)