Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
10/08/2015 
 
Ngày 10/8/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI và đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:

I- MỤC TIÊU CHUNG

1- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI nhằm cụ thể hoá các chủ trương, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

2- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối.

II- NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao:

1.1- Mục tiêu

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hoạch định đường lối, chính sách, quản lý điều hành vĩ mô; công tác phục vụ giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII.

- Động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực hoạt động thực tiễn, liên hệ mật thiết với quần chúng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

1.2- Nhiệm vụ và giải pháp

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao, đặc biệt chú trọng việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách để xác định nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất cho cơ quan, đơn vị, tỉnh, ngành các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở lĩnh vực phụ trách; phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đẩy lùi, xóa bỏ các biểu hiện làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh công việc, vòi vĩnh, sách nhiễu Nhân dân.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các khối thi đua của tỉnh xây dựng quy chế phối hợp công tác, trong đó chú trọng nội dung kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong khối, làm cơ sở để đánh giá, phân loại tổ chức Đảng hàng năm.  

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin, tài liệu; góp phần đấu tranh làm thất bại hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong từng cơ quan, đơn vị.

2- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ khối.

2.1- Mục tiêu 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ lý luận của cán bộ, đảng viên, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Từng bước đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

2.2- Nhiệm vụ và giải pháp

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các tổ chức đảng, trách nhiệm của các chi ủy, chi bộ đối với công tác chính trị tư tưởng; Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm cao nhất, trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng của đảng bộ, chi bộ.

- Đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy khối nhằm củng cố nhận thức, lập trường quan điểm và năng lực vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác của mỗi cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đề ra. Chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt, ôn lại truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái... nhân các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối.

- Trong sinh hoạt chi bộ phải xác định công tác chính trị tư tưởng là nội dung hàng đầu; kịp thời phê bình, góp ý hoặc trao đổi, mở rộng những vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị, quan hệ xã hội, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, quần chúng trong cơ quan, nhất là những vấn đề tiêu cực, gia trưởng, nhũng nhiễu, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm” nhằm quản lý tốt đảng viên về cả chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống.

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của tất cả các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử văn hóa trong ngành, cơ quan, đơn vị. Tập trung phát hiện những mô hình hay, nhân tố mới, xây dựng tập thể, cá nhân điển hình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về nhận thức và hành động “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở lớp giáo dục chính trị tư tưởng hàng năm. Tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý các lớp học, bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc học tập và giảng dạy. Tập trung củng cố kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ Đảng ủy khối đến cơ sở. Tăng cường quản lý, đổi mới hoạt động báo cáo viên Đảng bộ khối. Từng bước hình thành và đưa vào hoạt động mô hình công tác Tuyên - Vận trong các tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động, tuyên truyền của Đảng trong giai đoạn mới.

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ động tổ chức thông tin, tuyên truyền theo định hướng của cấp ủy cấp trên để nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhằm tăng khả năng “tự đề kháng” với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

- Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 17/10/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa V “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ Khối”.

3- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI ) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

3.1- Mục tiêu

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, vị thế của cấp ủy và tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ. 

- Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khối vững mạnh toàn diện.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng và trình độ chuyên môn tốt. Coi đây là một trong những khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

3.2- Nhiệm vụ và giải pháp

- Thực hiện đúng quy định về nền nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ. Chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, khắc phục tính hình thức, đơn điệu. Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ và trí tuệ của toàn thể đảng viên nhằm đề ra nghị quyết cụ thể, xác thực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt chi bộ cần tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên thể hiện chính kiến và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình; chi ủy, chi bộ cần lắng nghe, tiếp thu những ý kiến chính đáng của đảng viên và quần chúng, tạo điều kiện cho đảng viên và quần chúng giám sát hoạt động của chi bộ, chi ủy.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhất là việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của bí thư cấp ủy, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

- Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy trong việc tham gia ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên rà soát, củng cố tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, luân chuyển, quản lý, sử dụng cán bộ của cơ quan, đơn vị bảo đảm khách quan, đúng quy định.

- Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 17/10/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa V “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

4- Nâng cao chất lượng, tăng cường tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giáo dục, răn đe để phòng tránh những trường hợp sai phạm.

4.1- Mục tiêu

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, bảo đảm vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

4.2- Nhiệm vụ và giải pháp

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm của cấp ủy, cụ thể hoá các nội dung kiểm tra, giám sát và có biện pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả chương trình đề ra.

 - Tăng cường vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo và chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường giám sát chuyên đề, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối và các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của uỷ ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời, chủ động phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng.

- Đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng điển hình về công tác kiểm tra, giám sát.

- Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 17/10/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa V “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Trong nhiệm kỳ, uỷ ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát 100% tổ chức đảng trực thuộc.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn uỷ ban kiểm tra ở đảng bộ cơ sở, chi ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thông thạo về chuyên môn, nghiệp vụ. Định kỳ hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung tập huấn, bồi dưỡng những nội dung, kiến thức cán bộ kiểm tra đang thiếu và cần được trang bị.

5- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính

5.1- Mục tiêu

- Cấp uỷ đảng trong các cơ quan tham mưu chủ động tham gia lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn chỉnh cơ chế, chính sách ngăn ngừa tham nhũng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng qua cơ chế chính sách và “tham nhũng quyền lực”.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiến hành cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đặc biệt ở những lĩnh vực nhạy cảm có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5.2- Nhiệm vụ và giải pháp

- Các cấp ủy đảng coi việc kiểm tra, đánh giá năng lực thực thi nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên là một việc làm thường xuyên, liên tục. Có biện pháp đánh giá cán bộ đúng người, đúng việc dựa trên ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trực tiếp ngăn chặn những hành vi trục lợi cá nhân và tham nhũng.

- Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đào tạo cán bộ trong những lĩnh vực mới, lĩnh vực khó, làm cho cán bộ, đảng viên làm chủ được khoa học, công nghệ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công việc, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

- Phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế áp dụng đối với cán bộ, công chức phù hợp với điều kiện, tình hình mới theo hướng mở rộng dân chủ song vẫn đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong công việc, sinh hoạt.

- Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cấp uỷ các cấp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực thi các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra các hành vi tham nhũng.

6- Tăng cường công tác dân vận, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và các tổ chức đoàn thể vững mạnh:

6.1- Mục tiêu

- Đổi mới phương thức hoạt động của công tác dân vận cho phù hợp với đặc điểm, tình hình các cơ quan, đơn vị ở tỉnh, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Xây dựng tổ chức công đoàn, hội cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục kiện toàn tổ chức đoàn thanh niên trong Khối các cơ quan tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức quần chúng trong các cơ quan, đơn vị.

Xây dựng văn hoá trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và Mặt trận, đoàn thể tỉnh.

6.2- Nhiệm vụ và giải pháp

- Cấp ủy các cấp chủ động kiện toàn về cán bộ phụ trách dân vận, tổng kết thực tiễn công tác dân vận, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phát huy vai trò của cán bộ dân vận trong việc tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức quần chúng.

- Chỉ đạo xây dựng và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn và ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”.

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận, thông tin thời sự, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn cho đoàn viên, hội viên.

- Cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm và định hướng hoạt động của các đoàn thể trong từng cơ quan, đơn vị. Đổi mới và nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan.

- Chỉ đạo tổ chức công đoàn thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để công đoàn thực sự là nơi tập hợp lực lượng quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thu đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 27/6/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh  “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức Công đoàn và phong trào công chức, viên chức khối các cơ quan tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

- Chỉ đạo đoàn thanh niên tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, hướng về các phong trào do Tỉnh Đoàn phát động. Phát huy các nguồn lực trong triển khai hoạt động của thanh niên; hướng đoàn viên, thanh niên vào hoạt động chuyên môn phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 27/6/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh  “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng cơ quan văn hóa, nếp sống văn minh, môi trường làm việc xanh - sạch – đẹp, cơ chế tự quản trong mỗi cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các đoàn thể xây dựng và thực hiện nền nếp, có hiệu quả các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, các hoạt động ngoại khóa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện, nhân đạo... Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng văn hoá trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và Mặt trận, đoàn thể thuộc Khối các cơ quan tỉnh.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Đảng ủy Khối  

- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao Ban Thường vụ nghiên cứu, cụ thể hóa trong chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy Khối, định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện.

- Các ban của Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa trong chương trình công tác hằng năm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

2- Các chi, đảng ủy trực thuộc

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối để xây dựng chương trình hành động sát thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị./.