Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI 
10/08/2015 
 
Chương trình công tác toàn khóa số 04-CTr/ĐU ngày 10/8/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
          Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2015- 2020; nhằm cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đề ra chương trình công tác toàn khóa (2015- 2020), cụ thể như sau:

                                                                   NĂM 2015

          I- Các nhiệm vụ trọng tâm:

          - Ban hành Quy chế làm việc, Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành khóa VI; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015- 2020.

          - Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

          - Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI và các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Trung ương khoá XI.

          - Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên và quần chúng.

          - Kiểm tra chuyên đề về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trong quản lý và sử dụng kinh phí của cơ quan; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI tại một số tổ chức cơ sở Đảng.

          - Giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở; giám sát toàn diện các hoạt động đối với Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh.

          - Hướng dẫn, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015.

          - Cho ý kiến việc tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2015; ban hành nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ của Đảng uỷ khối và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ năm 2016.

          II- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ:

          * Quý II: 

          Ban hành Quy chế làm việc, Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành khóa VI; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015- 2020 (UBKT, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          *Quý III:

          - Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

          - Sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2015(Văn phòng chuẩn bị nội dung).

          *Quý IV:

           Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2015; ban hành nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ của Đảng uỷ khối và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ năm 2016 (UBKT và Văn phòng Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

 

NĂM 2016

          I- Các nhiệm vụ trọng tâm:

          - Tổng kết đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2015; triển khai phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối năm 2016.         

          - Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy khối.

          - Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục nhũng hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

          - Hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền về bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khoá XIV.

          - Kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của các chi, đảng bộ cơ sở; kiểm tra việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khóa XI) về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện Chỉ thị 57-CT/TU ngày ngày 3/9/2014 của Ban Thường vụ tỉnh về chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

          - Giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở; giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ và việc thực hiện quy chế dân chủ của một số chi, đảng bộ cơ sở.

          - Tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, văn phòng và công tác tài chính đảng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở.

          - Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp.

          - Sơ, tổng kết các chuyên đề theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

          - Hướng dẫn, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016.

          II- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ:

          *Quý I:

          Báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị 57-CT/TU ngày ngày 3/9/2014 của Ban Thường vụ tỉnh về chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khóa XI) về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. ( Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          *Quý II:

          -Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 (Văn phòng Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          -Cho ý kiến ban hành nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chỉ số, năng lực cạnh tranh của tỉnh” (Ban Tổ chức Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung).

          *Quý III:

          Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 11-NQ/ĐU  của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (khoá V) về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với phong trào công chức, viên chức, hoạt động Công đoàn và Công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu niên Khối các cơ quan tỉnh và cho ý kiến định hướng tiếp tục thực hiện trong thời gian đến (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          *Quý IV:

          - Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ năm 2016 (Văn phòng Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          - Cho ý kiến ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2017 (Văn phòng Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

    NĂM 2017

          I- Các nhiệm vụ trọng tâm:   

          - Tổng kết đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối năm 2017.

          - Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục nhũng hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

          - Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng uỷ khối.

          - Chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020

          - Chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành và công đoàn viên chức nhiệm kỳ 2017 - 2022

          - Chỉ đạo Đại hội Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

          - Chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

          - Thực hiện công tác quy hoạch cấp uỷ cơ sở và Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020- 2025.

          - Kiểm tra các TCCS Đảng về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của  Trung ương, Tỉnh uỷ và Đảng uỷ khối.

          -Kiểm tra sơ kết việc thực hiện Nghị quyết TW5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

          - Giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở; giám sát việc thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá đối với một số chi, đảng bộ.

          - Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp.

          - Sơ, tổng kết các chuyên đề theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

          - Hướng dẫn, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017.

          II- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ:

          *Quý I:

          - Cho ý kiến công tác quy hoạch cấp uỷ cơ sở và Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020- 2025 (Ban Tổ chức Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          - Cho ý kiến kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư chi, đảng bộ giỏi (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chuẩn bị nội dung).

          *Quý II:

          -Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (Văn phòng Đảng uỷ chuẩn bị nội dung).

          - Sơ kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 06, Nghị quyết số 07 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (khoá V) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và cho ý kiến định hướng thực hiện trong thời gian tới. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư ( khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung).

          *Quý III:

          - Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

          - Ban hành nghị quyết chuyên đề về “ xây dựng văn hóa Đảng, trong các cơ quan, đơn vị ” (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chuẩn bị nội dung).

          - Tổ chức Hội thi Bí thư chi, đảng bộ giỏi (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chuẩn bị nội dung).

          *Quý IV:

          - Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ năm 2017 (Văn phòng, UBKT Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          - Cho ý kiến ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2018 (Văn phòng ĐU chuẩn bị nội dung).

NĂM 2018

          I- Các nhiệm vụ trọng tâm:

          - Tổng kết đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối năm 2018.

          - Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục nhũng hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

          - Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ cơ sở và Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020- 2025.

          - Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy.

          - Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp.

          - Kiểm tra, sơ, tổng kết các chuyên đề theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

          - Giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở; giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm đối với các chi, đảng bộ có khuyết điểm, sai phạm trong năm và các chi, đảng bộ qua đánh giá chất lượng hàng năm không được công nhận trong sạch- vững mạnh.        

          - Hướng dẫn, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018.

          II- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ:

          *Quý I:

          Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên  (Ban Tổ chức Đảng uỷ phối hợp UBKT Đảng ủy chuẩn bị nội dung).

          *Quý II:

          - Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (Văn phòng Đảng uỷ chuẩn bị nội dung).

          - Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; ban hành Nghị quyết chuyên đề về “ Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh” (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          - Cho ý kiến công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ cơ sở và Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020- 2025 (Ban Tổ chức Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          *Quý III:

          Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 11-NQ/ĐU  của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (khoá V) về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với phong trào công chức, viên chức, hoạt động Công đoàn và Công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu niên Khối các cơ quan tỉnh và cho ý kiến định hướng tiếp tục thực hiện trong thời gian đến (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chuẩn bị nội dung).

          *Quý IV:

          - Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ năm 2018 (Văn phòng và UBKT Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          - Cho ý kiến ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2019 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

NĂM 2019

          I- Các nhiệm vụ trọng tâm:

          - Tổng kết đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối năm 2019.

          - Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy.

          - Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục nhũng hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

          - Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ cơ sở và Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020- 2025.

          - Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp.

          - Kiểm tra, sơ kết việc thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chỉ số, năng lực cạnh tranh của tỉnh”.

          - Giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở; giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ và việc thực hiện quy chế dân chủ của một số chi, đảng bộ cơ sở.

          - Hướng dẫn, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019.

          II- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ:

          *Quý I:

          Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chuẩn bị nội dung). 

          *Quý II:

          -Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

          -Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chuẩn bị nội dung).

          - Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 2/2/2009 của ban chấp hành Trung ương ( khóa X) về đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020 và đề ra một số giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian đến ( Ban Tổ chức Đảng ủy chuẩn bị nội dung).

          *Quý III:

          - Cho ý kiến việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ cơ sở và Đảng bộ khối  nhiệm kỳ 2020- 2025 (Ban Tổ chức Đảng ủy chuẩn bị nội dung).

          - Sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chỉ số, năng lực cạnh tranh của tỉnh” (Ban Tổ chức Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung).

          -Sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chuẩn bị nội dung).

 

          *Quý IV:

           - Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ năm 2019 (Văn phòng, các Ban của Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

        - Cho ý kiến ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2015 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

NĂM 2020

          I- Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Tổng kết đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối năm 2020.

          - Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục nhũng hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

          - Chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020- 2025; Chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

          - Kiểm tra sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ khối về “ xây dựng văn hóa Đảng trong các cơ quan, đơn vị ”.

          - Kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; kiểm tra chuyên đề về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trong quán lý và sử dụng kinh phí của cơ quan đối với một số tổ chức cơ sở Đảng; kiểm tra và tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp uỷ Đảng theo điều 30- Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020.

          - Giám sát việc chuẩn bị nội dung, nhân sự đại hội các tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.

          II- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ:

          * Quý I:

          - Ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 (Ban Tổ chức Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          - Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị nội dung, nhân sự và phục vụ Đại hội Đảng bộ khối các cơ qaun tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025(Ban Tổ chức Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

          *Quý II:

          - Cho ý kiến về công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và quyết định thời gian triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 (UBKT, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng uỷ khối chuẩn bị nội dung).

         

          *Quý III:

          - Sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ khối về “ xây dựng văn hóa Đảng trong các cơ quan, đơn vị ” (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chuẩn bị nội dung). 

* * *

          - Trong quá trình thực hiện, chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ sẽ có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong từng thời điểm cụ thể.

          - Ban Thường vụ Đảng ủy khối có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ; định kỳ báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ để có định hướng lãnh đạo.

          - Các Ban của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ khối căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, chủ động chuẩn bị nội dung phục vụ tốt các Hội nghị của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối theo đúng chương trình toàn khóa đã đề ra.