Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2015 
14/01/2015 
 
Căn cứ nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Chương trình công tác toàn khóa và nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành chương trình số 81-CTr/ĐU ngày 14/01/2015 xác định chương trình công tác năm 2015 với các nội dung chính sau:

I-Những nội dung công tác trọng tâm:

          *Quý I/2015:

          -Tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014; xây dựng nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối năm 2015 (Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các Ban của Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị trước ngày 15/1/2015).

          -Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2014, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khối năm 2015 (Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung hoàn tất trước ngày 15/1/2015).

          -Hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thông qua dự thảo lần 1 báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020) (Tiểu ban Nội dung chuẩn bị trình trước ngày 13/1/2015). 

          -Triển khai kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung hoàn tất trước ngày 15/1/2015).

          -Chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở sinh hoạt tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Mừng Đảng- Mừng Xuân (Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung trước ngày 20/1/2015).

          -Hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thông qua dự thảo lần 2 báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020) và dự thảo lần 1 Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ khối khóa V (Tiểu ban Nội dung và Văn phòng Đảng ủy khối chuẩn bị trình trước ngày 5/2/2015). 

          -Hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cho ý kiến Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020) (Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị trình trước ngày 5/2/2015).

          -Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị mở đại hội điểm nhiệm kỳ 2015- 2020 tại Đảng bộ Kho bạc tỉnh và Đảng bộ Sở Kế hoạch- đầu tư (Trước ngày 10/2/2015).

          -Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Tổ chức cơ sở Đảng vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đai hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VI và góp ý về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015- 2020 (Tiểu Ban nhân sự và Tiểu ban nội dung chuẩn bị trước ngày 25/2/2015).

          -Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiến hành duyệt nội dung, nhân sự đại hội các TCCSĐảng (nhiệm kỳ 2015- 2020) (Từ ngày 25/2- 10/3/2015).

          -Tập trung chỉ đạo Đại hội các Tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020, hoàn tất dứt điểm trong tháng 3/2015.

          -Sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ khối quý II/2015 (Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung hoàn tất trước ngày 30/3/2015).

          -Ban Tổ chức Đảng ủy khối chủ động chuẩn bị hồ sơ đề nghị kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, kết luận lịch sử chính trị trình tại các Hội nghị thường kỳ hàng tháng của Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

          *Quý II/2015:

          -Chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ sinh hoạt tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý; tuyên truyền về đại hội các Tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020) (Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung).

          -Hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thông qua dự thảo lần 3 báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020) và dự thảo lần 2 Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ khối khóa V (Tiểu ban Nội dung và Văn phòng Đảng ủy khối chuẩn bị trình trước ngày 10/4/2015)

          -Hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cho ý kiến về Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020) (Tiểu Ban Nhân sự chuẩn bị trình trước ngày 10/4/2015).

          -Tổng kết đánh giá kết quả công tác chỉ đạo Đại hội các Tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020 (Ban Tổ chức Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung hoàn tất trước ngày 15/4/2015).

          -Hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cho ý kiến lần cuối về nội dung, nhân sự, công tác tổ chức, tuyên truyền và quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020) (Các Tiểu ban nội dung, nhân sự, phục vụ đại hội và các Ban, Văn phòng Đảng ủy khối phối hợp chuẩn bị nội dung trình trước ngày 30/4/2015).

          -Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5/2015 (Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung).

          -Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020) (dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 20- 30/5/2015).

          -Tổ chức Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú (Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung hoàn thành trước ngày 30/6/2015).

          -Hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ khối 6 tháng cuối năm 2015 (Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung hoàn tất trước ngày 30/6/2015).

          -Ban Tổ chức Đảng ủy khối chủ động chuẩn bị hồ sơ đề nghị kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, kết luận lịch sử chính trị trình tại các Hội nghị định kỳ hàng tháng của Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

          *Quý III/2015:

          -Chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ sinh hoạt tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý; tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung).

          -Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy khối thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015- 2020; Quy chế làm việc của UBKT, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy khối và UBKT Đảng ủy khối (Ban Tổ chức, UBKT và Văn phòng Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung trình trước ngày 30/7/2015).

          -Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp (Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung tổ chức trong tháng 8/2015).

          -Sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chuẩn bị trình trước ngày 30/8/2015).

          -Sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ khối trong 3 tháng cuối năm 2015 (Văn phòng Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung hoàn thành trước ngày 30/9/2015).  

          -Ban Tổ chức Đảng ủy khối chủ động chuẩn bị hồ sơ đề nghị kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, kết luận lịch sử chính trị trình tại các Hội nghị định kỳ hàng tháng của Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

          *Quý IV/2015:

          -Chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ sinh hoạt tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý (Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung).

          -Tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chuẩn bị mở lớp trong tháng 10/2015).

          -Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 (Ban Tổ chức Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung hoàn thành trước ngày 05/11/2015).

          -Xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn tổng kết năm 2015 (Ban Tuyên giao Đảng ủy chuẩn bị nội dung hoàn thành trước ngày 15/11/2015).

          -Tổ chức thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 (Hoàn thành trước ngày 20/12/2015).

          -Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khối năm 2016 (Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung hoàn thành trước ngày 31/12/2015).

          -Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 của Đảng bộ khối; xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 (Văn phòng Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy khối chuẩn bị nội dung hoàn tất trước ngày 31/12/2015). 

          -Ban Tổ chức Đảng ủy khối chủ động chuẩn bị hồ sơ đề nghị kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, kết luận lịch sử chính trị trình tại các Hội nghị định kỳ hàng tháng của Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

          II-Tổ chức thực hiện:

          -Trên cơ sở chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nghiên cứu xây dựng chương trình công tác năm 2015 của chi, đảng bộ mình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

          -Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy khối được phân công chuẩn bị nội dung chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo có chất lượng và đúng thời gian đã xác định trong chương trình.

          -Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm giúp Thường trực Đảng ủy khối theo dõi, đôn đốc các phòng Ban của Đảng ủy khối trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã được phân công.

          Trên đây là chương trình công tác năm 2015 của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Trong quá trình thực hiện sẽ có bổ sung, điều chỉnh trong chương trình công tác hàng tháng của Ban Thường vụ Đảng ủy khối để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy./.