Thường trực HĐND tỉnh 
Thường trực HĐND tỉnh 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Hình ảnh

1

Phạm Văn Hậu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Trần Minh Lực.png

 

2



Trần Minh Lực



Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Trần Minh Lực.png

 

3

Nguyễn Tiến Đức

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy viên

Trần Minh Lực.png

4

Trần Minh Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Ủy viên

Trần Minh Lực.png

 

5

Lâm Đông

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Ủy viên

Trần Minh Lực.png

 

6



  Pinăng Thị Hốn



  Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ủy viên

Pi năng Thị Hốn.png