Cơ cấu tổ chức 
Cơ cấu tổ chức 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG HĐND TỈNH NINH THUẬN


       
I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH:

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Email

Hình ảnh

1

Phạm Đăng Thành

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

ĐT: 0918043419
dangthanh63@ninhthuan.gov.vn

2

 

Lê Văn Hiệp

 

Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

ĐT: 01234110461
bahieplv@gmail.com

   

3
Trương Minh Vũ

Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
 ĐT: 0945477107 
snvminhvu@gmail.com

 
    
     II. 
 CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG:

    1. Phòng Tổng hợp (Điện thoại: 02593.833153)

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Email

Hình ảnh

1

Trần Thị Yến Thảo

Trưởng phòng

ĐT: 0915779184
yenthaont@gmail.com

 2  Đổng Lắm  Phó Trưởng phòng
 ĐT: 01687717329
donglamninhthuan@gmail.com
 

3

Nguyễn Long

Chuyên viên

ĐT: 0913764852
nguyenlong@ninhth
uan.gov.vn

 

4

Mai Hồng

Chuyên viên

ĐT: 0918506410
maihong@gmail.com

 

5

Trần Thị Yến Chi

Chuyên viên

ĐT: 0946779117
yeuchiximuoi@yahoo.com.vn

 

6

Trần Thị Phép

Chuyên viên

ĐT: 01654873483
pheptt.vhxh@g
mail.com

 


    

2. Phòng Hành chính- Tổ chức - Quản trị (ĐT: 02593.822693; Fax: 02593.822693)Số TT

Họ và tên

Chức vụ


Điện thoại/Email

Hình ảnh

1

Quách Văn Mạnh

Công chức


ĐT: 0976639069
manhnt@ninhthuan.gov.vn

 

2

Đinh Thị Lan Hương

Công chức


ĐT: 0996055926
lanhuong21686@gmail.com

 

 3  Hồ Thị Thúy Phượng
Kế toán
   ĐT: 0947635362
phuonghovo@gmail.com
 
 4  Nguyễn Thị Hồng Sim  Văn thư    ĐT: 0987655737  

5

Phạm Duy Hiệp

Lái xe


ĐT: 0902855357 

 

6

Nguyễn Kim Bắc

Lái xe


ĐT: 0916012050 

 


7

Nguyễn Thị Tảo

Nhân viên


ĐT: 0906965383 

 
f